(In UK language beneath)

Vi har bryllupsdag den 1. april. Og nej: Det er ikke en aprilsnar. Vi blev gift 1989 på Randers Rådhus; en gammel bygning fra 1780. Line var på det tidspunkt 2 år og Jakob var under 0 år. Jeg husker at døren til Rådhuset var låst. Eller rettere: vi troede døren var låst. Da vi ankom var der ophængt en seddel på døren med følgende tekst: “På grund af vandskade er Rådhuset lukket. Vielser er flyttet til Borgmester Kontoret på Laksetorvet”. Underskrevet Obrah Retep. Umiddelbart indså vi jo straks at nu ville vi komme for sent til vores eget bryllup og alle som var “tilsagt” til at tage imod os på Rådhus Torvet efter brylluppet, ja de ville være gået forgæves. Men ved at tage i døren ja så gik det op for os at denne ikke var låst og det underlige navn som meddelelsen var signeret med ja det var jo også noget mistænksomt. 30 min senere foretog min gamle historielærer og daværende Randers Borgmester Kjeld Hüttel vielsen på det gamle Randers Rådhus.

Og hvert eneste år siden har vi oplevet at kolleger og venner har troet at vores Bryllupsdag er en Aprilsnar. Dog er det ebbet ud og næsten ikke eksisterende. Det samme (ebbet ud) er dog også de små hilsner fra familie, venner, kolleger og så videre: Tillykke med Bryllupsdagen CH og John. Selv bryllupsdage bliver dagligdag, selv om netop i år ja så var det Helligdag: Skærtorsdag.

DOG: Min kollega Anita kom hen til mig den 31. marts og sagde “Tillykke med i morgen John”. Jeg undrede mig; hvad mon der er specielt i morgen? Anita mindede mig altså om min egen bryllupsdag. Tak for det Anita!

OG: Line (og Emma) havde lavet en lille gave til os: en Scrap hilsen. Se billeder af Scrapbogen vedhæftet.

SIDST: Jeg havde ikke/har ikke givet/købt noget specilet til CH. CH påstår at hun har en lille gave til mig, men at Line har glemt den hjemme og derfor har CH endnu ikke fået afleveret gaven.

UAGTET ALT DETTE: Vores Bryllupsdag blev en dejlig dag. Vi slappede af sammen, vi flyttede vores Campingvogn indenfor (se andet indlæg) vi havde Kirsa og Lars til aftensmad og vi så en rigtig god film sammen med pigerne: Pigen som legede med ilden. Alt i alt en super dag.

OG TÆNK SIG: Det er 21 år siden vi blev gift. Vi har oplevet uendeligt meget sammen i den periode. Derfor er det ikke nemt at forstå at der ER gået 21 år; tiden er, som man siger her på egnen, “fløjet afsted”. Særligt synes man at tiden er gået lidt for hurtigt når ungerne begynder at flyve fra reden: Line er fløjet for fire år siden og Jakob for et år siden. Pigerne (Anna og Emma) er heldigvis stadig indlogeret hos os. Anna taler allerede om at flytte når hun bliver 18. Nu må vi se……

Life Is Good!

Hvad er Scrapbooking:

Scrapbooking er mere end et personligt fotoalbum. Det er en blanding af fotoalbum, dagbog, mindebog, som er sat sammen til en smuk helhed.

Scrapbooking er en udløber af en kreativ hobby, som havde sit udspring i USA for ca. 30 år siden, det er nu den 3. største hobby blandt kvinderne i USA. Scrapbooking kan ses som en moderne form for patchwork, hvilket var den hobby som den tidligere generation beskæftigede sig med.

I USA er scrapbooking blevet en hobby på linie med tegning/maling og blomsterbinding, hvor kvinderne samles i alle aldre, i små og store grupper for at udforske en verden fuld af glæde. Hobbyen giver muligheder for at arbejde med egne kreative evner, hvor dyrebare øjeblikke og familieminder bliver omhyggeligt plejet og taget vare på i smukke album.

Mange får et socialt løft, når de scrapper sammen med andre kendte som ukendte i små eller større grupper, andre foretrækker at scrappe alene. Scrapbooking er en hobby, som kan tilpasses den enkeltes behov og derfor fanger manges interesse i en rekordfart.

Vi tager alle foto og i Danmark har vi en tradition for, at vi gerne vil bevare vores minder. Derfor er scrapbooking blevet en kærkommende hobby, hvor der er mulighed for at dekorere familiens fotoalbum og derved løfte familieminderne frem i rampelyset. Der er også mulighed for at kombiner scrapbooking med familiens uvurderlige skatte, med en kreativ løsning som gør det til en spændende og sjov hobby, som bringer glæde til hele familien.

Kreative scrapbook løsninger, der fremhæver dine foto og øjebliks oplevelserne, er morsomme at vise frem og dele med andre. Selv de personer som ikke er interesseret i at se familiebillederne, ja de lader sig alligevel imponere over den kreative og dekorative udformning.

Fælles interesse giver fælles glæde og at lave scrapbooking sammen med andre eller alene giver en verden fuld af ideer og muligheder. Næsten alt er muligt og det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvor langt du vil gå med din kreative scrapbook layouts. Det er bare at prøve sig frem, med det du har, dog skal du være opmærksom på, at alt det som er i kontakt med dine foto skal være syrefrit, hvis du vil bevare farven og glansen på dine foto i mange år frem.

——————————————————————————————————————-

In UK Language:

We were married April 1. And no: It is not an April Fool. We were married in 1989 in Randers Town Hall, an old building from 1780. Line was then 2 years and Jakob was less than 0 years. I remember that the door to the City Hall was locked. Or rather, we thought the door was locked. When we arrived we found a note at the door with the following text: “Because of water damage the City Hall is closed. All Wedding ceremonies are moved to the Mayors Office at Laksetorvet”. Signed Obrah Retep. We knew immediately that now we would be late for our own wedding and all who were “summoned” to receive us at the Town Hall Square after the wedding, they would have gone there in vain. Anyway we did try to open the door and we realized that the water damage wasn’ true: the door wasn’t locked, and the strange name which the statement was signed with was somewhat suspicious. 30 minutes later my former history teacher and former Mayor in the City of Randers Kjeld Hüttel performed the ceremony at the old Randers Hall.

And every year since that day our colleagues and friends have imagined that our wedding day is an April Fool. However, this has slowly faded away is today almost non-existent. The same (faded away) is also small greetings from family, friends, colleagues and so on: Happy Aniversery CH and John. Even aniversery days becomes everyday tasks, even though just this year so it was Bank Holiday: Maundy Thursday.

THOUGH: My colleague Anita came to me March 31 and said “Congratulations for tomorrow John.” I wondered, what wonder specially tomorrow? Anita reminded me so of my own wedding. Thank you Anita!

AND: Line (and Emma) had made a little gift to us: a Scrap greeting. See photos of scrapbook attached in the DK language part of this Blog.

LAST: I did not/have not given/bought anything special to CH. CH alleges that she has a little gift for me, but that Line has forgotten it at home and therefore CH not yet been handed the gift to me.

DESPITE ALL THIS: Our wedding day was a lovely day. We relaxed together, we moved our caravan (see other Blog here) we had Kirsa and Lars for dinner and we saw a really good movie with the girls: The girl who played with fire. All in all a super day.

AND THINK ABOUT THIS: It is 21 years since we got married. We have experienced so very much together in that period. Therefore it is not easy to understand that 21 years have passed by/flown away. Specially it seems as time has gone a little too fast when kids start to fly from the nest: Line has flown four years ago, and Jacob, a year ago. The girls (Anna and Emma) are fortunately still staying with us. Anna already talking about moving (though) when she turns 18. Now we will have to see about that……

Life Is Good!