Blog Image

blogharbo

The Chainsaw Massacre

Blog Posted on Wed, May 05, 2010 22:15:18

(In UK language beneath)

“Det” er som at spise chips: Du ved den knitrende pose med kartoffel eller corn chips. De smager bare af mere og mere, men man ved jo også at det er ganske usundt og det bliver også lidt ulækkert når man er halv færdig: man er næsten mæt og så beslutter man at pakke posen sammen, skubbe den væk fra sig og undgå at se på den for man vil i virkeligheden ikke mere……eller vil man. Lidt senere falder øjnene igen på den nu halv tomme pose og man snupper lige nok et par stykker og så skal posen væk igen. Senere er posen helt tom, man har endda rystet de sidste krummer ud af den og man sidder nu der og ryster på hovedet af sig selv. Og det samme (ryster på hovedet) gør ens bedre halvdel og naboerne og vennerne osv……for det var jo slt ikke meningen at det skulle have kommet så vidt at man ville have ryddet det hele af vejen, men det er så svært at stoppe, hvis der lige er lidt tilbage.

Hvad er “det” så: “Det” er den tilstand man kommer I når man spiser Chips ELLER for eksempel når man har fået en Motorsav i hånden og man er kommet godt i gang. Man bliver grebet af smagen af Chips eller lugten af frisk skåret træ: man skal lige have lidt mere inden man er helt færdig. Og det er bare ikke til at stoppe. Hele tiden lidt mere. Og igen bare lige en enkelt mere. Til sidst slipper Chipsene op og man ryster febrilsk “posen”; der må da være lidt mere og JA man finder lige nok et stykke man kan konsumere. Men til sidst ja så ER der bare ikke mere og det hører op af sig selv.

Man sover godt om natten: det var rigtig hårdt at konsumere alle Chipsene, men dagen derpå brínger tømmermændene med sig og ens bedre halvdel og endda naboerne ser anklagene på én: hvorfor kunne du ikke holde dig til diæten…..det havde vi da forventet af dig og du lovede jo også både dig selv og ………

UK language:

“It” is like eating chips: You know the crackling bag of potato or corn chips. They taste just like more and more, but you do know that it is very unhealthy and it does gets a little disgusting when you are half finished: youve had enough, and therefore decides to pack the bag together, push it away from yourselves and you even try avoid to look at it because you don’t want more …… but just a bit later your eyes again start to focus at the half empty bag, then you grab just a few pieces and again you push the bag away again. Later, the bag is completely empty, you have even shaken the last crumbs out of it and now you sit there and feel sorry for yourselves. And your better half is shaking her head and the same does the neighbors and friends, etc. ….. cause you didn’t really mean to get rid of it all but just some of it. However it is SO hard to stop eating chips……

So what is “it” then. “it” is the state you get into when you eat chips or for example when you’ve got a chainsaw in your hands and you have got well started. You get paralized by the taste of thye chips or by the smell of freshly cut tree: you simply MUST have some more of it before you are completely finished. And it’s just not going to stop. All the time a little more. Finally all the chpis are gone and you shake feverishly the “bag”: there have to be just a little bit more, and YES you find just enough small pieces you can consume. But eventually even there simply isn’t any more and it stops by itself.

You sleep well at night: it was really hard to consume all the chips, but the next day brings hangovers and your better half doesn’t understand why could not you stick to the diet ….. we had as expected that of you and you did promise…..Aprilsnar:Bryllupsdag (April Fools’ Day)

Blog Posted on Fri, April 02, 2010 09:59:33

(In UK language beneath)

Vi har bryllupsdag den 1. april. Og nej: Det er ikke en aprilsnar. Vi blev gift 1989 på Randers Rådhus; en gammel bygning fra 1780. Line var på det tidspunkt 2 år og Jakob var under 0 år. Jeg husker at døren til Rådhuset var låst. Eller rettere: vi troede døren var låst. Da vi ankom var der ophængt en seddel på døren med følgende tekst: “På grund af vandskade er Rådhuset lukket. Vielser er flyttet til Borgmester Kontoret på Laksetorvet”. Underskrevet Obrah Retep. Umiddelbart indså vi jo straks at nu ville vi komme for sent til vores eget bryllup og alle som var “tilsagt” til at tage imod os på Rådhus Torvet efter brylluppet, ja de ville være gået forgæves. Men ved at tage i døren ja så gik det op for os at denne ikke var låst og det underlige navn som meddelelsen var signeret med ja det var jo også noget mistænksomt. 30 min senere foretog min gamle historielærer og daværende Randers Borgmester Kjeld Hüttel vielsen på det gamle Randers Rådhus.

Og hvert eneste år siden har vi oplevet at kolleger og venner har troet at vores Bryllupsdag er en Aprilsnar. Dog er det ebbet ud og næsten ikke eksisterende. Det samme (ebbet ud) er dog også de små hilsner fra familie, venner, kolleger og så videre: Tillykke med Bryllupsdagen CH og John. Selv bryllupsdage bliver dagligdag, selv om netop i år ja så var det Helligdag: Skærtorsdag.

DOG: Min kollega Anita kom hen til mig den 31. marts og sagde “Tillykke med i morgen John”. Jeg undrede mig; hvad mon der er specielt i morgen? Anita mindede mig altså om min egen bryllupsdag. Tak for det Anita!

OG: Line (og Emma) havde lavet en lille gave til os: en Scrap hilsen. Se billeder af Scrapbogen vedhæftet.

SIDST: Jeg havde ikke/har ikke givet/købt noget specilet til CH. CH påstår at hun har en lille gave til mig, men at Line har glemt den hjemme og derfor har CH endnu ikke fået afleveret gaven.

UAGTET ALT DETTE: Vores Bryllupsdag blev en dejlig dag. Vi slappede af sammen, vi flyttede vores Campingvogn indenfor (se andet indlæg) vi havde Kirsa og Lars til aftensmad og vi så en rigtig god film sammen med pigerne: Pigen som legede med ilden. Alt i alt en super dag.

OG TÆNK SIG: Det er 21 år siden vi blev gift. Vi har oplevet uendeligt meget sammen i den periode. Derfor er det ikke nemt at forstå at der ER gået 21 år; tiden er, som man siger her på egnen, “fløjet afsted”. Særligt synes man at tiden er gået lidt for hurtigt når ungerne begynder at flyve fra reden: Line er fløjet for fire år siden og Jakob for et år siden. Pigerne (Anna og Emma) er heldigvis stadig indlogeret hos os. Anna taler allerede om at flytte når hun bliver 18. Nu må vi se……

Life Is Good!

Hvad er Scrapbooking:

Scrapbooking er mere end et personligt fotoalbum. Det er en blanding af fotoalbum, dagbog, mindebog, som er sat sammen til en smuk helhed.

Scrapbooking er en udløber af en kreativ hobby, som havde sit udspring i USA for ca. 30 år siden, det er nu den 3. største hobby blandt kvinderne i USA. Scrapbooking kan ses som en moderne form for patchwork, hvilket var den hobby som den tidligere generation beskæftigede sig med.

I USA er scrapbooking blevet en hobby på linie med tegning/maling og blomsterbinding, hvor kvinderne samles i alle aldre, i små og store grupper for at udforske en verden fuld af glæde. Hobbyen giver muligheder for at arbejde med egne kreative evner, hvor dyrebare øjeblikke og familieminder bliver omhyggeligt plejet og taget vare på i smukke album.

Mange får et socialt løft, når de scrapper sammen med andre kendte som ukendte i små eller større grupper, andre foretrækker at scrappe alene. Scrapbooking er en hobby, som kan tilpasses den enkeltes behov og derfor fanger manges interesse i en rekordfart.

Vi tager alle foto og i Danmark har vi en tradition for, at vi gerne vil bevare vores minder. Derfor er scrapbooking blevet en kærkommende hobby, hvor der er mulighed for at dekorere familiens fotoalbum og derved løfte familieminderne frem i rampelyset. Der er også mulighed for at kombiner scrapbooking med familiens uvurderlige skatte, med en kreativ løsning som gør det til en spændende og sjov hobby, som bringer glæde til hele familien.

Kreative scrapbook løsninger, der fremhæver dine foto og øjebliks oplevelserne, er morsomme at vise frem og dele med andre. Selv de personer som ikke er interesseret i at se familiebillederne, ja de lader sig alligevel imponere over den kreative og dekorative udformning.

Fælles interesse giver fælles glæde og at lave scrapbooking sammen med andre eller alene giver en verden fuld af ideer og muligheder. Næsten alt er muligt og det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvor langt du vil gå med din kreative scrapbook layouts. Det er bare at prøve sig frem, med det du har, dog skal du være opmærksom på, at alt det som er i kontakt med dine foto skal være syrefrit, hvis du vil bevare farven og glansen på dine foto i mange år frem.

——————————————————————————————————————-

In UK Language:

We were married April 1. And no: It is not an April Fool. We were married in 1989 in Randers Town Hall, an old building from 1780. Line was then 2 years and Jakob was less than 0 years. I remember that the door to the City Hall was locked. Or rather, we thought the door was locked. When we arrived we found a note at the door with the following text: “Because of water damage the City Hall is closed. All Wedding ceremonies are moved to the Mayors Office at Laksetorvet”. Signed Obrah Retep. We knew immediately that now we would be late for our own wedding and all who were “summoned” to receive us at the Town Hall Square after the wedding, they would have gone there in vain. Anyway we did try to open the door and we realized that the water damage wasn’ true: the door wasn’t locked, and the strange name which the statement was signed with was somewhat suspicious. 30 minutes later my former history teacher and former Mayor in the City of Randers Kjeld Hüttel performed the ceremony at the old Randers Hall.

And every year since that day our colleagues and friends have imagined that our wedding day is an April Fool. However, this has slowly faded away is today almost non-existent. The same (faded away) is also small greetings from family, friends, colleagues and so on: Happy Aniversery CH and John. Even aniversery days becomes everyday tasks, even though just this year so it was Bank Holiday: Maundy Thursday.

THOUGH: My colleague Anita came to me March 31 and said “Congratulations for tomorrow John.” I wondered, what wonder specially tomorrow? Anita reminded me so of my own wedding. Thank you Anita!

AND: Line (and Emma) had made a little gift to us: a Scrap greeting. See photos of scrapbook attached in the DK language part of this Blog.

LAST: I did not/have not given/bought anything special to CH. CH alleges that she has a little gift for me, but that Line has forgotten it at home and therefore CH not yet been handed the gift to me.

DESPITE ALL THIS: Our wedding day was a lovely day. We relaxed together, we moved our caravan (see other Blog here) we had Kirsa and Lars for dinner and we saw a really good movie with the girls: The girl who played with fire. All in all a super day.

AND THINK ABOUT THIS: It is 21 years since we got married. We have experienced so very much together in that period. Therefore it is not easy to understand that 21 years have passed by/flown away. Specially it seems as time has gone a little too fast when kids start to fly from the nest: Line has flown four years ago, and Jacob, a year ago. The girls (Anna and Emma) are fortunately still staying with us. Anna already talking about moving (though) when she turns 18. Now we will have to see about that……

Life Is Good!Campingvognen (The Caravan)

Blog Posted on Thu, April 01, 2010 09:12:36

(In UK language beneath)

Vores campingvogn som vi købte i 1997, ja den ejer vi stadig. Den er i fin stand, vi benytter den mindst én gang om året: i sommerferien i 3 ugers cruise gennem DK, DE, CH, IT og FR. Tænk sig: campingvognen har stået udenfor i disse 13 år og umiddelbart er den omtrent som ny. Nu har vi besluttet os for at den skal opstaldes under tag/indenfor i de næste år. Og det sker i dag den 1. april 2010 hvor Svoger Lars hjælper med at få den skubbet ind i den gamle lade som ligger på en gård på Gammel Viborgvej. Præserveringen af vognen sker ganske enkelt ved at man ophænger en pose affugtnings “grus” ovenover håndvasken i køkkenet, hvorved fugten, i form af små dråber vand, drypper ned i håndvasken og derefter løber ud af afløbet. Det er simpelt og det er billigt og det virker! Vi glæder os lidt til at flytte campingvognen: det minder dejligt om sommeferie og afslapning; så det er dejligt.

——————————————————————————————————————-

In UK Language:

Our caravan which we bought in 1997 we still own and we still love it. It is in fine condition; we use it at least once a year: in the summer in a 3-week cruise through DK, DE, CH, IT, FR. Think about it: the caravan have been stored outside in all these 13 years and it is still presented almost like new. Now we have decided to store it under roof/keep it under cover/inside for the next years to come. And it happens today: 1 April 2010 when brother in law Lars helps to get it pushed into the old barn located on a farm on Gammel Viborgvej. Preservation of the caravan is quite simple: We hung a bag of dehumidification “gravel” above the sink in the kitchen, whereby moisture in the form of small droplets of water dripping into the sink and then flow into the drain. It’s simple and it’s cheap and it works! We are looking foreward to move the caravan inside the barn: the lovely memories of summer vacation and relaxation comes back to us. So it’s nice to look foreward to.Indbrud (Burglary)

Blog Posted on Sat, July 18, 2009 21:10:00

(In UK language beneath)

For nogle år siden var vi på ferie i USA sammen med vores venner Kamma og Willy. Vi boede hos CH familie i Napa i nogle dage. Familien skulle på en miniferie til Las Vegas dagen før vi skulle videre så vi boede i huset “alene” den sidste nat inden vi kørte videre. Familien havde bedt os lade dørene være ulåste da der kom andet besøg dagen efter vi forlod huset og de besøgende havde ingen nøgle. Det var vi noget forundrede over. “Hvad med indbrud osv?”, men svaret var bare at det var et roligt kvarter og vi skulle ikke være urolige. “Its safe, we have been living here for 20 years with no problems at all” sagde Gert til os. Som sagt så gjort. Dagen efter forlod vi Napa med ulåste døre til huset. Nogle dage senere i Virginia skulle vi overnatte 2 nætter hos min tidligere chef Mark. Han skulle på forretningsrejse dagen før vi havde planlagt at skulle videre, så han bad os blive og overnatte “alene” i huset den sidste nat. “Just make sure that you leave the windows open when you guys leave. The cats have to be able to get in and out” sagde han. Jeg husker at Willy protesterede lidt men Mark sagde blot: “Its safe, I have been living here for 12 years with no problems at all”. Som sagt så gjort: dagen efter rejste vi videre til Washington DC og derefter til NY/NY og så tilbage til DK. Vi diskuterede selvfølgeligt de ulåste huse og USA som helhed for hvad angår Crime osv osv. Danmarks Radio havde i mange år givet dankserne det indtryk (og gør det stadigt!) at man i USA ikke kunne gå i fred på gaderne eller køre i fred på mortorvejene uden at blive skudt på osv. CH og jeg selv har boet 2 år i USA og vi har aldrig oplevet noget ubehageligt overhovedet og vi er nok lidt meget “proamerikanske” men fakta er at USA er et yderst behageligt land at leve og opholde sig i.

Pointen i denne historie ar at Kamma og Willy fandt deres hjem tømt for værdier da de kom hjem fra ferien i USA. Dette selv om døre og vinduer var låst på bedste vis.

——————————————————————————————————————-

In English Language:

Some years ago we were on holiday in the U.S. together with our friends Kamma and Willy. We stayed with Charlotte’s family in Napa for a few days. The family had planned a mini vacation to Las Vegas and was supposed to leave the day before we drove on. So we lived in the house “alone” on the last night. The family had asked us to leave their doors unlocked because there was another visit the day after we left the house and the visitors had no key. We were somewhat astonished: “What about the burglary, etc.?” But the reply was simply that it was a quiet neighborhood and we shouldn’t be troubled. “It’s safe, we have been living here for 20 years with no problems at all,” said Gert us. So the day after we left Napa with unlocked doors of the house. Some days later in Virginia, we should stay 2 nights with my former boss Mark. He had planned a business trip 1 day before we had planned to continue so he asked us to stay “alone” in the house last night. “Just make sure that you leave the windows open when you guys leave. The cats have to get in and out” he said. I remember that Willy protested slightly but Mark said simply: “It’s safe; I have been living here for 12 years with no problems at all.” So we continued our trip the day after and traveled to Washington DC, then to NY / NY and finally back to DK. We discussed the obvious unlocked houses and the U.S. as a whole in terms of Crime, etc., etc. Danmarks Radio had for many years given the Danes the impression (and still does on a daily basis) that it isn’t possible to walk on streets or drive on Interstate Highways without being shot at, etc. CH and I have lived 2 years in the U.S. and we have never experienced anything unpleasant at all, and we are probably a bit much “pro-American” but the fact is that America is a very pleasant country to live and stay in.

The point of this story: When Kamma and Willy arrived in their home in Denmark, it was emptied of values by burglars. This even though doors and windows were locked at best.Undertaget er utæt

Blog Posted on Sat, July 18, 2009 20:42:33

Vi har fået vand i køkkenet. Nok ikke så usædvanligt med vand i et køkken. Blot er problemet at vandet kommer ind gennem taget og løber på bagsiden af dampspærret ned til væggen og derefter ender det på gulvet. Dette har stået på i nogle måneder og det startede på et tidspunkt hvor jeg var ude at rejse. CH ringede og beklagede sig. Siden har jeg ikke gjort noget ved det men i dag har det regnet kraftigt hele dagen og nu kommer der rigtig meget og i en lind strøm. I starten kom der ikke meget men siden (i følge CH) er det så blevet værre og værre. Så da regnen pludseligt hørte op og solen kom frem her kl 1932 ja så var der ingen vej udenom. Jeg lånte Jørgen og Jyttes stige og lagde den op på taget og kravlede op. Det viste sig at være en klat “skidt”: blade/jord som havde sat sig i en lille 6 cm bred skot rende som ligger ned langs vores 45 grader tagvinduer ind til køkkenet. “Skidtet” havde blokeret skotrenden sådan at vandet blev “rerouted” ind under tagstenene og ned på undertaget. Og undertag er altså ikke vandtæt hvis vandet “står på” i længere tid. Nu har jeg renset skotrenden og har testst med vand fra vandslangen i 1 time. Ingen vand i køkkenet. Hurra. Så er problemet bare: Hvordan undgår jeg at en lille klat “skidt” igen forårsager samme? Det må jeg tænke lidt over……Volvo

Blog Posted on Fri, July 17, 2009 21:35:29

Vi har en Volvo V70 TDI årgang 1999. Den har gået 540000 km. Siden vi købte den i 2003 ved 320000 km har vi udskiftet: motor, turbo, Diesel dyser, generator, vandpumpe, bremser på alle 4 hjul 3 gange, forrude, dæk 5 gange, fælge, tandrem 2 gange, olie og olie filter et utal af gange, gearstang, olie på automatgearkasse 2 gange, 1 forlygte, 1 tågelygte, styrekugler begge sider, wishbobes begge sider, bremseslanger foran, kulsæt i denerator, diesel el ventil, generator, ventil for trykregulering i turbo, alle pærer i intrumentlys + diverse som jeg ikke husker detaljerne om.

De 2 viske vaskere på forlygterne er defekte og det samme er bagerste vinduesvisker motor. Gearkassen er efterhånden så slidt at den skal renoveres. Der er rust pletter i højre side af vognen og alle kalibre og bremseskiver skal skiftes.

Men derudover er det faktisk en god bil som jo, med campingvognen og alt hvad dertil hører (6 cykler, fortelt, telt, madvarer, tøj til 6 personer, 6 personer, bøger og blade, drikkevarer, solsegl, soveposer, håndkælder, toiletartikler, borde, stole, ligge stol, strandstole, bestik og service til 6 personer osv osv…)) har trukket os ned og op i EU adskillige gange. Faktisk hvert år siden 2003. Også i år: Nu under vores nyligt afholdte ferie steg temperaturen i kabinen til 45+ hvilket indikerede at klimaanlægget ikke fungerer. Derfor blev så klima anlæggets filter skiftet i Horw ved den lokale mekaniker: Pilatus Garage. Under hjemrejsen (nordover mellem Kassel og Hanover) eksploderede Turbo — Intercooler slangen med en meget kraftig røgudvikling til følge. Slangen er nu skiftet efter at have været repareret midlertidigt med Gaffa Tape. Line, Kennet, Anne og Jakob skulle til Soltau på en mini weekend dagen efter vi kom hjem og ved Åbenrå N afkørslen faldt generatorens kilerems skive af.

CH vil at vi køber en ny vogn. Jeg vil beholde Volvoen. Jeg mener at det er billigere at beholde den selv om der løber reparationer på regelmæssigt.

Og så kommer man sgi til at holde af sådan en bil.

Så indtil videre beholder vi den!Vacation

Blog Posted on Fri, July 10, 2009 08:43:04

Ferie i Svejts. Vi er i Svejts hvert år. Vi camperer på Campofelice in Tenero, som ligger på syd skråningen af alperne ca. 50 min kørsel “nedaf” efter San Gottard tunellen. Her træffer man Tyskere, Hollændere og indfødte Svejtsere. Der er 3 forskellige typer svejsere: Franske, Italienske og Tyske. Lige nu her på pladsen domineres indbbyggene af de tyske svejsere som ikke taler tysk men “svejser tysk” hvilket er ganske uforståeligt. Min “overfor” nabo taler hele tiden og dagen lang. Til sine unger og til sin kone og til alle som kommer forbi osv. Og han taler højt, meget højt, og han er bare irirerende at ligge overfor. Han lærer sine unger det samme: at være højrystede og råbe til hinanden selv om de sidder og spiser ved bordet. Ellers er pladsen dejlig og vi er glade for at være her. Varmt om dagen og køligt om natten. Lækre toiletter og badefaciliteter og en lækker sandstrand at bade fra. Vi er her sammen med Kirsa og Lars. Ligger langt fra hinanden men det er OK. Så mødes vi blot en gang i mellem og på den måde går vi jo heller ikke hinanden på.

——————————————————————————————————————-

Holidays in Switzerland. We are in Switzerland each year. We are camping at Campofelice in Tenero, located on the south slope of the Alps around 50 minutes drive “downwards” after San Gottard tunnel. The site is dominated by the Germans, Dutch and native Swiss people. There are 3 different types of Swiss: French, Italian and German. Right now the campground is dominated by the SwissGerman who does not speak German but “SwissGerman,” which is quite incomprehensible. My “over at the other side of the street neigbor is (constantly) talking all the time and all day long. To everyone: his kids and his wife and to all who come over or passes by, etc. And he talks loudly, very loudly, and he’s just irritating to listen to. He teaches his kids the same thing: to be loud and shouting at each other even though they sit and eat at the table. Otherwise, this is a very nice campground we are happy to be here. Hot at days, cool at nights. Clean and nice toilets and bathing facilities and a nice sandy beach where are swimming from. We are here together with Kirsa and Lars. Lie far apart but that is OK. So, we meet only once in between and in the manner we are not irritating each other.